Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

Body Dysmorphic Disorder

Body Dysmorphic Disorder

Body Dysmorphic Disorder (BDD) manifesterer sig gennem en overdreven oplevelse af fejl ved ens udseende ledsaget af ekstrem selvbevidsthed og bekymring om andres vurderinger. I Nordsjællands Psykologhus i Helsingør specialiserer vi os i kognitiv adfærdsterapi, en effektiv behandling af BDD, der fokuserer på at identificere og ændre negative tanker og maladaptiv adfærd. Vi tilbyder hjælp til at forstå og håndtere symptomerne på BDD og mulighed for at opnå varige resultater i en tryg og fortrolig atmosfære.

Kontakt os for en samtale

Ønsker du at bestille tid til en samtale om Body Dysmorphic Disorder ved Nordsjællands Psykologhus? Du kan bruge kontaktformularen herunder.

  Hvad er Body
  Dysmorphic Disorder?

  Body Dysmorphic Disorder, også kaldet dysmorfofobi eller BDD, er kendetegnet ved en vedvarende optagethed af en eller flere opfattede defekter eller fejl ved ens fysiske udseende. Disse defekter eller fejl er enten helt ubemærkede eller kun lettere bemærkede af andre personer. Personer med dysmorfofobi har en overdreven selv-bevidsthed. De er ofte af den overbevisning, at folk lægger mærke til, dømmer eller taler om deres opfattede udseendemæssige defekt eller fejl. Som reaktion på den vedvarende optagethed udfører personer med BDD gentagende og overdrevne forsøg på at skjule, tildække eller camouflere de oplevede skavanker. Med lidelsen medfølger der således et betydeligt ubehag og en stor grad af funktionsnedsættelse – både inden for personlige, familiemæssige, sociale, uddannelses-mæssige, arbejdsmæssige og andre vigtige områder. Lidelsen er desuden kendetegnet ved at være tilbagevendende og vedvarende uden behandling.

  Tærsklen mellem
  diagnose og normalitet

  Kropsutilfredshed og bekymringer om kroppens udseende er almindeligt forekommende i de fleste kulturer og er især fremtrædende i pubertetsårene. Body Dysmorphic Disorder adskiller sig fra utilfredshed med eget kropsbillede ud fra graden af personens optagethed af egne opfattede fejl, hyppigheden af adfærd, der udføres i relation til denne optagethed, og graden af lidelse og forstyrrelse i personens liv.

  Opfattelsen af egne fysiske fejl

  Den opfattede defekt eller fejl kan være hvor som helst på kroppen, men typisk er der tale om flere områder. I gennemsnit over lidelsens forløb er personer med BDD overdrevent optaget af fem til seks forskellige områder på kroppen. Det hyppigst forekomne område er ansigtet – og især næse, hud, hår, øjne, tænder eller læber. Ofte opfattes det træk, der er i fokus, som defekt, asymmetrisk, for stort, for lille eller i misforhold. Nogle gange er optagetheden vag og i højere grad kendetegnet ved en generel opfattelse af at være grim, en oplevelse af, at noget på ens krop ’ikke er rigtigt’ eller en følelse af at være for maskulin/feminin.

  Gentagende og overdrevne adfærdsmønstre

  Hvis man lider af BDD, agerer man ud fra en række uhensigtsmæssige adfærdsmønstre eller ritualer. Disse er tvangsprægede og ofte meget tidskrævende. Adfærdsmønstrene inkluderer hyppige undersøgelser og iagttagelser af alvorligheden eller udseendet af ens opfattede fysiske defekt, overdrevne forsøg på at skjule eller ændre på den opfattede defekt samt markant undgåelse af sociale situationer eller andre situationer, der trigger den øgede bekymring ved den oplevede udseendemæssige fejl.

  Symptomer:

  Tanker

  Vedvarende optagethed af én eller flere udseendemæssige defekter eller fejl, der er ubemærket eller kun lettere synlig for andre. Overdreven selvbevidsthed. Frygt for afvisning. Overbevisning om, at andre bemærker, dømmer eller taler om den opfattede defekt eller fejl

  Følelser

  Lavt selvværd. Følelser af mangelfuldhed, uværdighed, skamfuldhed og pinlighed

  Adfærd

  Overdrevne, tidskrævende og tvangsprægede forsøg på at ændre eller skjule ens opfattede defekter eller fejl. Markant undgåelse af sammenhænge, der forøger ubehaget ved den oplevede defekt eller fejl

  Forekomst

  Det er vanskeligt præcist at opgøre hvor mange personer, der lever op til diagnosen dysmorfofobi. Dette skyldes at mange ikke opsøger hjælp, hvilket både kan grunde i skamfulde følelser eller manglende indsigt i lidelsen. Det anslås dog at omkring 1,7 til 2,4% af befolkningen lever op til diagnosekriterierne for BDD. Lidelsen forekommer sædvanligvis komorbid med andre psykiatriske lidelser, såsom angst eller depression.

  Udvikling af BDD

  Body Dysmorphic Disorder opstår er almindeligvis i pubertetsalderen. To tredjedele af individer med BDD rapporterer, at symptomerne begyndte, før de fyldte 18 år. Subkliniske symptomer kan opstå allerede ved 12-13 årsalderen. Det typiske forløb af BDD indebærer en gradvis forværring af symptomer fra subklinisk til fuld symptomatisk præsentation. Nogle personer med dysmorfofobi oplever dog en pludselig begyndelse af symptomer.

  Varierende indsigt

  Personer med BDD varierer i graden af indsigt i, hvor nøjagtige deres overbevisninger om egne kropslige defekter eller fejl er. Selvom mange kan erkende, at deres tanker er ukorrekte og deres adfærd er overdreven, er dette ikke muligt for alle. Personer med god indsigt er for det meste i stand til at reflektere over og forholde sig til, at deres lidelsesspecifikke overbevisninger muligvis ikke er sande og er villige til at acceptere en alternativ forklaring på deres opfattelse. Personer med manglende indsigt er derimod for det meste eller hele tiden overbevist om, at deres lidelsesspecifikke overbevisninger er sande og kan ikke acceptere en alternativ forklaring. Indsigten kan ydermere variere for den enkelte person over kortere tidsperioder, afhængig af graden af angst eller ubehag i en given situation. Dette gør sig særligt gældende for personer med god indsigt.

  Behandling af dysmorfofobi

  Studier viser, at kognitiv adfærdsterapi er effektiv til behandling af Body Dismorphic Disorder, hvilket vi i Nordsjællands Psykologhus er specialiseret inden for. De centrale emner for terapien præsenteres til højre:

  • Maladaptive, negative tanker identificeres og vurderes i samarbejde med psykologen. Tankernes grad af sandhed undersøges, og tankerne forholdes til forskellige typer af kognitive fejl, der typisk forekommer hos personer med BDD. Disse kan eksempelvis være sort/hvid-tænkning, urealistiske sammenligninger, ’burde’-tanker, tankelæsning eller katastrofetanker.

  • I samarbejde med psykologen formuleres en rationel respons til hver af de maladaptive, negative tanker. Den rationelle respons repræsenterer et nyt, mere sandsynligt og hjælpsomt perspektiv på den oprindelige negative tanke.

  • Eksponering hjælper klienten med gradvist at opnå en veltilpas følelse i en tidligere angstprovokerende (ofte social) situation. Det sker ved, at de nye mere rationelle tanker afprøves i den konkrete situation, der ellers ville udløse negative tanker. Ved at få flere erfaringer med, at de rationelle tanker holder stik, formindskes de negative tanker og angstfyldte følelser.

  • Psykologen hjælper med at identificere repetitiv adfærd og ritualer, der bevirker til en opretholdelse af symptomerne. Herefter trænes en opmærksomhed mod, hvornår og i hvilket omfang ritualerne finder sted. På samme måde som med den gradvise eksponering, hjælpes klienten med gradvist at nedtrappe hyppigheden og længden på de overdrevne adfærdsmønstre.

  • Mange personer med BDD bruger store mængder tid på at tjekke, hvordan deres opfattede defekt ser ud i spejle og reflekterende overflader, hvilket forstærker de negative tanker og forvrængede opfattelser af deres kropsbillede. Gennem træning støttes klienten i at se sig selv i spejlet på en opmærksom, ikke-dømmende og holistisk måde i stedet for at overfokusere på opfattede fejl.

  • For at sikre en langvarig virkning af terapi arbejdes der med klientens kerneantagelser og leveregler om sig selv og verden, som for personer med dysmorfofobi typisk er negative og forvrængede. Disse ligger til grund for de lettere tilgængelige, mere overfladiske negative tanker og er derfor ofte implicitte. Ved at bevidstgøre og forholde sig til disse, bliver klienten bedre i stand til at vurdere og forandre dem.

  Kontakt os for en samtale

  Ønsker du at bestille tid til en samtale om Body Dysmorphic Disorder ved Nordsjællands Psykologhus? Du kan bruge kontaktformularen til højre.