Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

Intelligenstest

Nordsjællands psykologhus tilbyder intelligenstests til voksne. Intelligens er et komplekst begreb, der blevet undersøgt og beskrevet på mange forskellige måder igennem testpsykologiens historie

Kontakt os for en samtale

Ønsker du at bestille tid til en samtale vedrørende intelligenstest ved Nordsjællands Psykologhus? Du kan bruge kontaktformularen nedenfor.

  Priser for intelligenstest

  Intelligenstestning af voksne

  Nordsjællands psykologhus tilbyder intelligenstests til voksne. Intelligens er et komplekst begreb, der blevet undersøgt og beskrevet på mange forskellige måder igennem testpsykologiens historie. Overordnet kan intelligens defineres som et individs evne til at handle målrettet, tænke logisk og til at reagere på og tilpasse sig sine omgivelser på en effektiv og formålstjenlig måde. Når man måler intelligens, også kaldet intelligenskvotient, IQ eller IK, gøres dette gennem administrering af én eller flere prøver. Prøverne udvælges, så de indenfor personens sociokulturelle ramme siger noget om personens begavelse. Det kan fx være prøver, der tester personens evne til at ræsonnere, bruge logik eller se ligheder mellem begreber eller koncepter. I de seneste 30 år har David Wechslers intelligensskalaer været toneangivende i vurderingen af voksnes generelle intelligens og specifikke kognitive færdigheder. Wechslers testsbatterier er opbygget af en række delprøver, der tester forskellige områder af intelligens. Hos Nordsjællands Psykologhus tilbyder vi testning af dine kognitive færdigheder via den seneste udgave af Wechslers intelligenstest til voksne. Den nyeste udgave er Wechsler’s Intelligence Scale for Adults 4th. Edition (WAIS-IV), en ny version ventes i 2024-2025.

  Typiske årsager til, at det kan være relevant at få testet sin intelligens

  Afdækning af kognitive ressourcer og vanskeligheder fx ifm. jobprøvning, revalidering osv.

  Som led i et udredningsforløb- og undersøgelsesforløb, fx en forældrekompetenceundersøgelse.

  Ved overvejelser om karriere og uddannelsesvalg

  Som led i tilpasning af indlæringsstil og studieteknik

  Ved behov for konkrete anbefalinger af faglige tilpasninger

  Kontakt os for en samtale

  Ønsker du at få undersøgt din intelligens og kognitive funktioner? Du kan bruge kontaktformularen til højre.

   Hvad er intelligens?

   Selvom der ses variation imellem menneskers præstationer indenfor forskellige områder af intelligens, er der positive sammenhænge mellem alle områder af mental ydeevne. Mennesker, der klarer sig godt på ét mål for intelligens, vil således tendere mod også at klare sig godt på andre mål for intellektuelle ressourcer. Sammenhængene mellem de forskellige område af intelligens er ikke perfekte, men der er tale om tendenser, hvor fx dét at have et stort ordforråd korrelerer med også at være god til logisk tænkning. Af denne grund antages der at eksistere en fælles bagvedliggende funktion for de forskellige færdigheder, man med intelligenstests måler. Færdigheden kaldes g, og intelligenstest vil ofte være opbygget hierarkisk med g som det mest overordnede niveau.

   Forskning i intelligens viser samtidig, at visse færdigheder korrelerer mere indbyrdes, end de gør med andre færdigheder. Viden om en persons ordforråd vil fx kunne sige mere om hendes eller hans almene viden end om hendes eller hans rummelige intelligens.  Disse observationer danner baggrunden for strukturen i Wechslers intelligensskalaer til voksne. I den aktuelle version af testen, WAIS-IV, måles de intellektuelle ressourcer indenfor 4 områder: verbal forståelse, perceptuel ræsonnering, arbejdshukommelse og opmærksomhedsstyring.

   Hvad kan intelligenstests bruges til?

   Når voksnes intelligens testes, vil det typisk være som led i en undersøgelsesproces. Der anvendes fx intelligenstests, når menneskers arbejdsevne skal vurderes, som led i forældrekompetenceundersøgelser og ifm. psykiatrisk udredning. Udføres intelligenstesten med WAIS-IV opnås et billede af personens samlede intellektuelle forudsætninger. Testen peger på personens individuelle styrker og svagheder og sammenholder desuden præstationen imod gennemsnittet for personens alder og køn. Resultaterne vil på denne måde kunne bruges til at anvise udviklingsområder og kan danne baggrund for anbefalinger til tilpasninger og kompensatoriske strategier. Endelig kan testens resultater også bruges som led i overvejelser over uddannelses- og karrierevalg. Det er vigtigt at pointere, at intelligens ikke udtømmende kan beskrive et menneskes forudsætninger for at klare det godt indenfor et felt. Personlighedsmæssige faktorer har fx indflydelse på, i hvilken udstrækning kognitive styrker eller vanskeligheder sætter sig igennem arbejds- og uddannelsesmæssigt. Man bør derfor ikke vælge karriere alene ud fra resultaterne af en intelligenstest. Resultatet kan dog give et statistisk indtryk af, om man vil have nemt eller svært ved en given uddannelse eller en bestemt type stilling.