Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

Coaching

I den moderne verden bliver vi konstant konfronteret med forandring, komplekse beslutningsprocesser og krav til fleksibilitet både privat og på arbejdspladsen. Det kræver en høj grad af refleksion og fordybelse i sig selv, hvilket kan medføre adskillige problemstillinger. Disse kan afhjælpes gennem et coachingforløb hos os i Nordsjællands Psykologhus. Et Coachingforløb hos en psykolog indebærer motiverende samtaler med et målrettet fokus, hvor hensigten er at hjælpe personen fra en nuværende tilstand til en fremtidig, ønsket tilstand.

Priser

1100 kr.

Normal samtale

konsultation af 50 min.

  Hvad er coaching?

  Overordnet kan coaching defineres som en sokratisk baseret dialog mellem en facilitator (coach) og en deltager (klient), hvor fokus i samtalen er på fremtiden. Formålet med samtalen er at stimulere selverkendelse og selvindsigt samt personligt ansvar hos klienten. Coaching er således personcentreret og består i et tæt samarbejde mellem coach og klient, hvor klienten motiveres til at maksimere både sit personlige og arbejdsmæssige potentiale gennem tankevækkende og inspirerende samtaler. Det antages, at klienten i forvejen besidder ressourcer til at hjælpe sig selv, som gennem forløbet bliver (gen)aktiveret. I coachingforløbet kan klienten åbent reflektere over egne mål og personlige motiver samt potentielle bekymringer, problematikker eller konflikter i forhold til andre og/eller på individuelt plan. På den måde fungerer forløbene som et reflekterende rum, hvorigennem nye muligheder for handling kan udvikles til at opnå mål. Hermed ikke sagt at forløbet kun skal føre til kvantificerbare mål. Fokusset kan også være på at opnå nye indsigter, handlemuligheder, beslutninger, meningsdannelse og afklaring.


  Typiske problemstillinger

  Adskillige problemstillinger, hvor løsningen findes i individets egne ressourcer, kan meningsfuldt afhjælpes gennem et coachingforløb. Nedenfor følger en lang række af problematikker, der især er relevante at søge coaching for hos os i Nordsjællands Psykologhus. Disse problematikker kan både optræde i private og arbejdsmæssige sammenhænge.

  Generelt set er en relevant problemstilling at takle i et coachingforløb udfordringer ved at opnå mål. Dette kan skyldes problemer med motivation, vanskelighed med at oversætte intention til handling, hindringer for at bryde gamle vaner eller besvær med at anvende erfaring. Ligeledes kan der arbejdes med selvopfattelse, selv-refleksion og selvudvikling, hvis man eksempelvis oplever diskrepans mellem den opfattelse, man har om sig selv, hvordan man reelt oplever sig selv, og den person man ønsker at være. Yderligere kan problematikker vedrørende beslutningstagning imødekommes, både i forhold til hverdagssituationer eller uddannelses- og karrierevalg. Derudover kan der fokuseres på kriser, der truer eller overgår ens umiddelbare copingstrategier eller konflikthåndtering, eksempelvis når konflikter opstår på grund af ubevidst, problemfyldt kommunikationsstil eller uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer. I forlængelse heraf kan nævnes manglende selvregulerings-kompetencer, herunder problemer med emotionsregulering, som kan lede til vredesudbrud og interpersonelle vanskeligheder. Fokus kan også være på sundhedsmæssigt at forbedre ens livsstil eksempelvis med en opmærksomhed på opbyggelse af resiliens som en forebyggende faktor. Derudover kan udbrændthed på grund af overbelastninger og derigennem fysisk og psykisk udmattelse reduceres gennem længerevarende, specifikt planlagte forløb. Svære stressreaktioner stress og mentale lidelser bør ikke håndteres alene med coaching, men bør behandles efter de for problematikken gældende anbefalinger. Du kan nedenfor også læse om de problematikker, som du i Nordsjællands Psykologhus kan modtage psykologisk behandling for.

  Forskellige koncepter

  Gennem coaching igangsættes læringsprocesser, der har længerevarende indflydelse på klientens adfærd. Coaching giver dermed mulighed for at accelerere og ledsage klienten i læringsprocesser, der er gavnlige for klientens fremtidige liv. Det er et felt, der er præget af forskellige retninger og dertilhørende metoder, som kan anvendes i overensstemmelse med klientens pågældende problemstilling. Et udvalg af disse beskrives nedenfor.

  • I kernen af disse tilgange er et fokus på at sætte specifikke, målbare, realistiske mål og klarlægge måder, hvorpå disse kan opnås. Inden for den målorientrede tilgang anvendes typisk en struktur bestående af fire faser; identificering af mål, fordybelse i klientens realitet, undersøgelse af mulige strategier og klarlægning af, hvilke handlinger, der skal tages for fremtiden. Med en løsningsorienteret tilgang rettes opmærksomheden mod den positive fremtid, der ligger i vente, når målet er opnået, samt hvilken erfaringsviden og personlig styrke, der skal anvendes for at komme i mål. Den resultatorienterede tilgang supplerer med et fokus på, hvad opnåelsen af målet vil have af betydning for ens identitet og fremtidige liv, hvor der også er plads til refleksion over negative erfaringer kombineret med aktivering af klientens positive ressourcer.

  • Disse koncepter centrer sig omkring en opmærksomhed på adfærdsmæssig og kognitiv forandring. De bygger på antagelsen om, at klienten kan befinde sig i uønskede situationer, ud fra hvilke rationelle og irrationelle overbevisninger er udviklet. De irrationelle overbevisninger leder til maladaptive og ufordelagtige konsekvenser, som i coachingforløbet bliver anfægtet. Klienten motiveres til at ændre sine irrationelle overbevisninger og opmuntres til at udvikle mere effektivt virkende, rationelle overbevisninger og derigennem handlinger.

  • Ud over et fokus på bevidste processer bidrager psykodynamiske aspekter i coaching med en opmærksomhed på de ubevidste processer, der former vores adfærd, såsom forsvarsmekanismer, frygt og modstand. Ligeledes kan fokus rettes mod ubevidste konfliktmønstre og dominerende personlighedstræk, og gennem bevidstgørelse af disse kan ønsker, udvikling og selvkontrol fremmes.

  • Narrativ coaching centrerer sig omkring en værdineutral, filosofisk samtale, der hjælper klienten med at blive bevidst om de historier, klienten fortæller om sig selv, og understøtter en anerkendelse af, at ens identitet er konstrueret på baggrund af disse fortællinger. Herigennem bliver det muligt at forstå den indflydelse, man har på sin egen identitet og dermed anvise nye måder at handle på.

  • Visse coaching-koncepter bygger på forståelsen af, at interaktioner i grupper, herunder i familier, er systemiske. Således kan individets handlinger ikke forstås isoleret fra gruppen, og sociale systemer opfattes som et resultat af interaktionen mellem de handlende individer i systemet, deres subjektive fortolkninger, sociale regler og adfærdsmønstre.

  Kontakt os for en samtale

  Hos Nordsjællands Psykologhus kan du modtage coaching ud fra evidensbaserede metoder. Ønsker at starte et coachingforløb op? Du kan bruge kontaktformularen til højre: