Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

Autisme

Autisme eller autismespektrumforstyrrelse(ASF) betegner en gruppe af udviklingsforstyrrelser, hvor personens kommunikation, fornemmelse for social gensidighed og adfærd er påvirket. Der er stor forskel på, hvordan tilstanden kommer til udtryk, ligesom graden af funktionsnedsættelse også varierer fra person til person.

Kontakt os for en samtale

Ønsker du at bestille tid til en samtale om autisme hos enten dig selv eller dit barn? Du kan bruge kontaktformularen herunder.

  Priser

  1100 kr.

  Normal samtale

  konsultation af 50 min.

  Hvad er autisme?

  Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvor udviklingen i personens kommunikation med andre, fornemmelse for social gensidighed, interesser, tænkning, fleksibilitet og oplevelse af sanseindtryk er atypisk. Autisme betragtes som en medfødt tilstand, og trækkene vil ofte røbe sig i løbet af barnets 3 første leveår. Barnet vil typisk være mindre orienteret mod øjenkontakt end andre små børn, være optaget af at etablere fælles opmærksomhed med sin omsorgsperson og kan generelt virke mindre optaget af social kontakt end andre børn. Den nedsatte sociale orientering, som mange børn med autisme udviser, betyder, at de får mindre træning i sociale spilleregler end børn, der i højere grad orienterer sig mod fx jævnaldrende.

  Træk ved autisme

  Kommunikation og social gensidighed

  Nedsatte og sent udviklede kommunikationsevner (gælder ikke Aspergers). Langsom eller fraværende sproglig udvikling. Nedsat blikkontakt. Vanskeligheder i social interaktion fx etablering og vedligeholde af venskaber. Opretholdelse og udvikling af en gensidig samtale. Nedsat fornemmelse for og aflæsning af mentale tilstande hos én selv og andre

  Krop og sanser

  Motoriske vanskeligheder og sent udviklede motoriske milepæle. Overfølsomme sanser. Føle, smag, hørelse og syn. Evt. nedsat fornemmelse af bestemte kropslige signaler, fx sult, tørst, afføringsbehov og træthed.

  Følelser

  Nedsat bevidsthed om emotioner. Vanskeligheder med at regulere negative følelser. Tendens til stress og udbrændthed

  Stereotypisk og gentagelsespræget adfærd

  Tendens til indsnævret interessemønster med usædvanlig høj intensitet i interessen. Behov for rutiner og forudsigelighed. Stærke følelsesmæssige reaktioner på ændringer af planer eller forandringer i fx fysiske omgivelser. Fastlåshed og rigiditet ift. opfattelser og adfærd

  Autisme og andre problemstillinger

  Autisme kædes sammen med en forøget samtidig forekomst af andre typer problemer, såkaldt komorbiditet. Fordelt på de specifikke angstlidelser ses en markant større frekvens af især socialfobi, OCD, og specifikke fobier hos personer med autistiske udfordringer. Ligeledes ses forøget forekomst af opmærksomhedsforstyrrelser, søvnproblemer og depressioner.Dette er desværre bidragende til, at mange mennesker med udviklingsforstyrrelse lever med nedsat livskvalitet. Man ved, at tidlig intervention og behandling, der er nøje tilpasset den enkeltes styrker, vanskeligheder og komorbiditeter, forbedrer prognosen betragteligt. Hos Nordsjællands psykologhus har vi bred erfaring med behandling af autismeproblematikker, hvor der samtidig er andre tilgrænsende problemer. Du kan nedenfor læse om nogle af de problemstillinger, der ofte optræder sammen med autisme.

  • Forskning peger på, at mennesker med autisme i udgangspunktet har en nedsat evne til at bearbejde og afkode social information. Studier viser eksempelvis, at mennesker med  autismespektrumforstyrrelse i mindre grad end andre kigger på et andet menneskes øjne, for at afgøre, hvad de tænker og føler. Mennesker med autisme kan have sværere ved at danne korrekte hypoteser om andres sindstilstande ved at se på deres øjenregion. En samlebetegnelse for disse færdigheder er theory of mind. Forskning tyder på, at mennesker med autisme på nogle områder har en mindre fleksibel teori om det mentale end andre mennesker. Dette må ikke forstås sådan, at mennesker med autisme helt mangler en teori om det mentale. Tværtimod vil rigtig mange gøre sig tanker og refleksioner over, hvordan andre oplever dem og hvordan de bør opføre sig i sociale sammenhænge. Ofte vil der således ses vanskeligheder med fleksibel og korrekt aflæsning af andre i socialt samspil. Ligeledes kan der være tendens til at overtænke eller overreflektere over, hvad der er det rigtige at sige og gøre i konkrete sociale relationer.

  • Ligesom ift. angst ses også en overforekomst af depression blandt mennesker med autismespektrumforstyrrelse. Dette kommer sig formentlig af, at færdigheder knyttet til dét at kunne danne venskaber, give udtryk for følelser og indgå i gensidige relationer er færdigheder, som der er høj social status i at besidde. Det er imidlertid netop på disse områder, at mennesker med autisme i deres funktionsmåde adskiller sig fra andre. Der kan derfor allerede i barndommen opstå tendens til, at børn med disse træk internaliserer de vanskeligheder, de oplever i relationer. De kan i denne sammenhæng blive selvbebrejdende, undskyldende og fordømmende overfor sig selv og have risiko for at isolere sig. Tony Atwood, der er en af de toneanigevende eksperter indenfor Aspergers syndrom peger fx på, at børn med autistiske træk allerede i barndommen kan udvikle klinisk depression som et resultat af en erkendelse af at være anderledes. Grundet en forhøjet risiko for at opleve sociale nederlag, kan der hos barnet med autisme udvikles negative skemaer og leveregler om at være forkert, utilstrækkeligt eller stækket socialt.

  • Det skønnes at op imod 50 % af mennesker med autismespektrumforstyrrelse på et tidspunkt i deres liv vil opfylde kriterierne for en angstlidelse. Dette tal er ca. 5 gange højere end i den øvrige befolkning. Det er især forekomsten af OCD, socialfobi og specifikke fobier, der er forøget ved autisme. Dette skal formentlig ses i lyset i nogle af de specifikke træk, som kendetegner autismer. Autisme indebærer ofte stereotyp og repetitiv adfærd og tendens til rigiditet i tænkningen, hvilket alle er træk, der også er karakteristiske for OCD. Den nedsatte fornemmelse af mentale tilstande, som kendetegner autisme kan tænkes at give gode vilkår for udviklingen af social angst. Mennesker med autisme kan opleve vanskeligheder i social interaktion, fx manglende situationsfornemmelse eller vanskeligheder med at holde en samtale, som opleves relevant af begge parter, kørende. Herved kan der opstå social akavethed og ubehagelige situationer, og personen kan begynde at forbinde social interaktion med noget vanskeligt og negativt. Endelig indebærer autisme ofte vanskeligheder med følelseshåndtering og hypersensitivitet overfor bestemte sanseindtryk, hvorved fobiske reaktioner kan opstå.

  • Mennesker med ASF har ofte eksekutive problemer, der involverer vanskeligheder med at flytte opmærksomheden fra én opgave til en anden. Det kan give problemer både i uddannelsessammenhæng, arbejde og private relationer, hvor overgangen mellem aktiviteter kan være svær.

  • Mennesker med autisme bearbejder social information ved at bruge deres intellekt fremfor deres intuitive fornemmelse for at afgøre, hvad der er det rigtige at gøre eller sige i en given situation. De kan således have problemer med at huske, hvad der er relevante sociale signaler. Ligeledes kan de have svært ved at monitorere og tilpasse deres adfærd og væremåde, når de omgås forskellige personer.

  • Overordnet kan opmærksomhed indledes i 4 komponenter:

   • Selektiv opmærksomhed
   • Vedvarende opmærksomhed
   • Delt opmærksomhed
   • Skift i opmærksomhed

   Mennesker med autisme vil ofte have problemer på alle tre områder, og kan således have problemer med indlæring, fordi de enten taber koncentration, ikke får fokuseret på de relevante dele af en opgave, ikke lykkes med at tage hensyn til alle dele af en opgave eller ikke evner at flytte fokus relevant. Der kan ligeledes være tendens til, at indlært information, der er centralt for en konkret opgave ikke lagres eller indkodes så godt, som man ville forvente, mens anden for andre mindre væsentlig information huskes utroligt godt. Personer med disse problemer kan fx have svært ved at huske, hvad de skulle lægge mærke til, når de møder det samme problem igen. Dette træk kan få betydning i sociale situationer.

  Kontakt os for en samtale

  Ønsker du at bestille tid til en samtale om autisme hos enten dig selv eller dit barn? Du kan bruge kontaktformularen herunder.

   Negative spiraler ved autisme og depression

   Negative erfaringer i socialt samspil

   Det er desværre ikke unormalt, at mennesker med autisme udvikler negative antagelser om sig selv.  De vil samtidig ofte besidde de intellektuelle ressourcer til at erkende deres egen sociale isolation. Samtidig mangler de dog sociale færdigheder sammenlignet med jævnaldrende, og er derfor ikke i stand til at handle på måder, der effektivt fører til social succes. Som regel vil personen gøre forsøg på at opnå social accept, men forsøgene kan blive latterliggjort eller oplevet aparte af omgivelserne, der kan trække sig fra den personen.

   Manglende korrigerende erfaringer

   De negative sociale erfaringer kan resultere i selvtillidsknæk, som evt. indebærer at personen giver op på det sociale og indtager en modløs og opgivende position, som kan være forenelig med, hvad der ses i depression. Herved havner personen i en ond spiral, hvor man mister muligheden for at få feedback og korrigerende positive erfaringer med socialt samspil. En depression vil typisk også påvirke søvnmønster og appetit, ligesom at den sorthvide tænkning, som i forvejen kendetegner autisme, kan blive intensiveret under en depression.

   Typer af ASF

   Der har tidligere været skelnet diagnostisk mellem såkaldt infantil autisme og Aspergers syndrom.

   Infantil Autisme

   Infantil autisme indebærer tillige med et atypisk mønster i den sociale gensidighed, også afvigelser i kommunikation. Trækkene skal desuden have være til stede før barnet fylder 3 år. Ligeledes vil der ved infantil autisme også ofte ses forringelser af kognitive funktioner og intellektuelle færdigheder. Kognitive vanskeligheder er dog ikke er et kriterium for at stille diagnosen.

   Læs mere

   Fra autisme til autismespektrum

   Nyere forskning viser, at der er begrænset evidens for validiteten af underopdelingen i forskellige autisme-tilstande. Formentlig er der ikke er tale om adskilte forstyrrelser, men om dimensioner indenfor den samme tilstand. I den nyeste udgave af det amerikanske diagnosesystem, DSM-V, er man således gået bort fra denne opdeling. Aspergers beskrives her nu som en tilstand med vanskeligheder indenfor social kommunikation og interaktion. Her er det desuden er muligt at specificere, om den enkelte også har andre autismetypiske træk.

   Læs mere

   Behandling af Autismespektrumforstyrrelse

   Autisme antages for at være en medfødt problemstilling, hvor kernesymptomerne anses som livsvarige. Risikoen for komorbide diagnoser kan dog mindskes og funktionsniveauet højnes, gennem miljø-interventioner, øget selvrefleksion og træning af kompenserende strategier. Tidlig intervention er centralt, da behandling, der iværksættes allerede tidligt i barndommen giver bedre forudsætninger for læring og en stabil udvikling senere hen.

   • Psykoedukation er ligesom ved mange andre lidelser og tilstande centralt i behandlingen af autisme. Det kan fx være hensigtsmæssigt for forældre til børn med autisme at lære om de generelle karakteristika ved deres barns udfordringer. Dette for at hjælpe dem til at udvise større forståelse for barnets adfærd og for at kunne tilpasse hverdagen på måder, der mindsker barnets stress. Unge og voksne med autisme kan ligeledes drage nytte af psykoedukation. Større bevidsthed om egne styrker og vanskeligheder er centralt for at skabe livsbetingelser, der imødegår de udfordringer, som autismen medfører.

   • Mennesker med autisme kan ofte have udfordringer med problemløsning i konkrete situationer. Dette kan der være mange årsager til. Nogle af de hyppigste er specifikke vanskeligheder med dele af de eksekutive funktioner. Ift. problemløsning, vil det ofte være funktioner knyttet til planlægning, organisering og igangsættelse af passende strategier, der er vanskeligt. Det kan derfor give mening at støtte klienten i indlæring af onkrete problemløsningsstrategier, der fx. har fokus på at generere, vurdere og anvende konkrete løsninger på et konkret spørgsmål. Ligeledes kan adfærdsanalyse møntet på at skabe klarhed om, hvorvidt en given adfærd fører til ønskede resultater være en hjælp.

   • Mennesker med Autisme kan ofte opleve vanskeligheder med følelsesregulering og har en forøget risiko for også at lide af angst eller depression sammenholdt med mennesker uden autisme. Ligeledes er der tendens til, at mennesker med autisme kan reagere meget stærkt på bestemte sanseindtryk, pludselige skift i planer eller forandringer i de fysiske omgivelser. Ofte vil fordybelse i særinteresser kunne dæmpe negative følelser. Særinteresser er intense interesser for et eller flere afgrænsede emner, som er kendetegnende for mange autister. Ligeledes kan mennesker med disse udfordringer også have glæde af teknikker til distraktion. Endelig er en central komponent i håndteringen af følelsesmæssig belastning, at man arbejder med at blive sig konkrete faktorer, der hhv. øger eller sænker risikoen for følelsesmæssige sammenbrud bevidst.  Denne proces kan munde ud i en tilrettelæggelse af hverdagen, der i videst muligt omfang minimere risikoen for at bliver overvældet af følelsesmæssige sammenbrud.

   • Den høje andel af autister, der på et tidspunkt i deres liv oplever angst kan gøre det relevant at overveje, om angstbehandling kan højne livskvaliteten for den konkrete person. Angstbehandlingen forløber efter de generelle principper for kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling af angst og tilpasset den angstlidelse, personen lider af. Samtidig bør behandlingen tilpasses den samtidig autisme-problematik, der indebærer større sensitivitet overfor ubehag og eksekutive udfordringer. Dette gøres fx ved at skabe en endnu mere gradvis tilvænning til angstprovokerende stimuli og et større fokus på indlæring og omsætning af terapeutiske principper til hverdagen. Ligeledes kan et større fokus på følelsesregulerende strategier også være hensigtsmæssigt.

   • Mennesker med ASF lykkes ikke altid med at monitorere egen adfærds virkning på andre. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at de arbejder med at bede om feedback fra omgivelserne. Dette kan modvirke, at personen havner en situation, som de efterfølgende selv er kede af eller ærgrer sig over. Der er ringe evidens for, at social gensidighed og social kommunikation forstået som grundlæggende og spontane færdigheder kan påvirkes. Der er nogen evidens for, at alternativ adfærd kan oplæres i konkrete situationer, hvor der ellers opstår upassende adfærd. Ligeledes kan det også lykkes at forøge en persons indsigt via sociale historier. Forskning tyder på, at personer med ASF har svært ved at overføre denne indsigt til adfærd i naturligt forekommende situationer. Ofte vil det være vanskeligt for mennesker med autistiske træk at overføre viden om én social situation til en anden. Man bør derfor bestræbe sig på at konkretisere læringspointer så meget som muligt. Ligeledes bør det tydeliggøres, hvordan pointer fra fx sociale historier kan overføres til andre sammenhænge.

   • Mange af de kompenserende strategier, som kendes fra hjælp til børn med opmærksomhedsforstyrrelser, kan også hjælpe mennesker med autisme. Her tænkes fx på:

    • Fremhævelse af relevant information
    • Komplekse opgaver skal brydes ned i enkeltdele
    • Hjælp til monitorering og feedback, så opmærksomhed fastholdes
    • Mængden af distraktorer i omgivelser bør begrænses under løsning svære opgaver og generelt under indlæring.
    • En rolig, isoleret arbejdsstation er at foretrække
    • Ved samtidig forekomst af opmærksomhedsforstyrrelse kan centralstimulerende medicin, fx stratea eller ritalin overvejes.

   Kontakt os for en samtale

   Ønsker du at bestille tid til en samtale om autisme hos enten dig selv eller dit barn? Du kan bruge kontaktformularen herunder.

    Privatlivspræferencer

    Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Det er værd at bemærke, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi kan tilbyde.

    Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
    Click to enable/disable Google Fonts.
    Click to enable/disable Google Maps.
    Click to enable/disable video embeds.
    Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.