Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

Lavt selvværd

Selvværd er et almenpsykologisk begreb, der beskriver en persons oplevelse af egen værdi og rettigheder. Personer med lavt selvværd vil typisk tvivle på sig selv og have lav tiltro til, at de kan skabe et meningsfuldt liv.

Kontakt os for en samtale

Lider du eller nogen tæt på dig af lavt selvværd eller dårlig selvtillid? Bestil en tid til samtale via kontaktformularen herunder.

  Priser

  1100 kr.

  Normal samtale

  konsultation af 50 min.

  Hjælp til lavt selvværd

  Selvværd er et almenpsykologisk begreb, der beskriver en persons oplevelse af egen værdi og rettigheder. Personer med lavt selvværd vil typisk tvivle på sig selv og have lav tiltro til, at de kan skabe et meningsfuldt liv. Lavt selvværd kan have mange årsager, og indebærer følelser af mindreværd, selvhad, skyld og selvbebrejdelse. Der kan ved lavt selvværd hurtigt opstå negative spiraler af tanker, følelser og adfærd, som fastholder personen i negative selvvurderinger.
  Kognitiv adfærdsterapi er en metode, der med sit fokus på udfordring af negative tænkemønstre og erfaringskorrigering gennem adfærdsændringer er særdeles velegnet til håndtering af selvværdsproblemer. Du kan læse mere om selvværdsproblemer herunder eller kontakte os for en samtale om selvværd.

  Kropslige symptomer

  Forhøjet alarmberedskab, hjertebanken, sveden, rysten

  Kognitive symptomer

  Trusselsfokuseret, overvurdering af risici og fare, undervurdering af egne mestringsevner, bekymringstendens

  Følelser

  Uro, ubehag, ængstelse, panik

  Adfærd

  Undgåelse, sikkerhedsadfærd, forsøg på at nedbringe ubehag

  Lavt selvværd og lav selvtillid

  Indenfor almenpsykologien skelnes der mellem lavt selvværd og lav selvtillid. Nogle gange bruges begreberne synonymt, mens der andre gange med lav selvtillid refereres til refereres til en specifik usikkerhed i måden, man præsenterer sig på overfor andre. Der kan således skelnes mellem selvværd som et udtryk for at have en værdi som menneske og selvtillid som tilliden til ens egen formåen. Der synes at være noget belæg for, at de to begreber ikke beskriver det samme fænomen. Man kan fx møde mennesker som præsenterer sig med en høj grad af kompetence og umiddelbar tiltro til egne evner og for hvem, det virker vigtigt at blive den bedste næsten uanset, hvad de beskæftiger sig med. Samtidig kan disse mennesker opleve stor angst for nederlag og gennemgå store følelsesmæssige rucheture, hvis de afholdes fra at opnå succes med det, de foretager sig. Højt og lavt selvværd kan kombineres med høj og lav selvtillid på kryds og tværs med hinanden. Fx kan mennesker med højt selvværd, men lav grad af selvtillid foretrække at holde sig i baggrunden og at træffe sikre valg, selvom de ikke nødvendigvis oplever, at deres værd som mennesker afhænger af udfaldet. Langt overvejende vil det være kombinationerne lavt selvværd – lav selvtillid og lavt selvværd – høj selvtillid som er udgangspunktet, når mennesker søger behandling.

  Selvværd

  personens oplevelse af egen værdi og rettigheder

  Selvtillid

  personens tiltro til egne evner og formåen.

  Kontakt os for en samtale

  Lider du eller nogen tæt på dig af lavt selvværd eller dårlig selvtillid? Bestil en tid til samtale via kontaktformularen herunder.

   Hvorfor får man lavt selvværd?

   Lavt selvværd er ofte en psykologisk virkning af bestemte negative erfaringer, man har haft tidligere i livet. Lavt selvværd kædes nogle gange sammen med tidlige tilknytningserfaringer, man har gjort sig med sine omsorgspersoner. Tilknytningsteori baserer sig på forskning i interaktionen mellem små børn og deres omsorgspersoner. Tilknytningsstilen kan beskrives som en systematisk sammenfatning af barnets interaktionserfaringer med sine omsorgspersoner. Forskning tyder på, at tilknytningsstil er relativt stabil mellem barndom og voksent liv. Hos voksne kan tilknytningsstilen formentlig sige noget om de implicitte erfaringer, vi bærer med os i relationerne til mennesker, der står os nært, fx partnere.

   • De fleste små børn menes at have et trygt tilknytningsmønster. Med ”trygt” menes et tilknytningsmønster som indebærer, at barnet synes at have internaliseret en grundlæggende fornemmelse af, at dets omsorgsperson(typisk forældren) er til stede og vil hjælpe og beskytte barnet, hvis det får brug for det. I tilknytningsteorien opereres desuden med 2 typer af utrygge tilknytningsmønstre, samt et tredje, der synes mindre systematisk og integreret end de andre og derfor benævnes desorganiseret.

    Underoverskrift: Utrygge tilknytningsmønstre

    De to utrygge tilknytningsmønstre kaldes hhv. ambivalent og undgående. Børn med et ambivalent tilknytningsmønster synes at reagere meget stærkt på adskillelse fra deres omsorgsperson. Når forældren vender tilbage, synes barnet stadig meget påvirket og ude af stand til at profitere af at omsorgspersonen nu er til stede igen. Barnet ses forblive i forhøjet alarmberedskab og synes primært optaget af at sikre sig, at omsorgspersonen ikke forsvinder igen. Børn med et undgående tilknytningsmønster viser kun få følelser ved adskillelse fra deres omsorgsperson og virker ved genforeningen afvisende og uinteresserede i omsorgspersonen. Måler man på fysiske markører på stress er disse børn dog lige så påvirkede som den ambivalente gruppe, de viser det bare ikke.

   • Lavt selvværd kædes ofte sammen med utryg/ambivalent tilknytning. Det skønnes at ca. 15 % af små børn i Danmark er utrygt-ambivalent tilknyttede. Tilknytning er et komplekst begreb, der er bundet op på interaktionen mellem barn og omsorgsperson. Det kan derfor være svært at afgøre, hvad der præcis forårsager, at et barn bliver utrygt-ambivalent tilknyttet. Fra forskning i voksnes tilknytningsmønstre skønnes det, at der er ca. 70% sandsynlighed for at videregive det tilknytningsmønster til egne børn, som man selv er vokset op med. En vægtig faktor i udviklingen af tilknytningsmønster er således, hvilket mønster ens omsorgsperson selv har. Specifikt ift. utryg-ambivalent tilknytning er der formentlig desuden tale om træk hos barnet, der gør det vanskeligt for forældren at dække barnets omsorgsbehov.

    Underoverskrift: Onde spiraler ved utryg-ambivalent tilknytning

    Der kan ved utryg-ambivalent tilknytning opstå onde spiraler, hvor forældren forsøger at imødekomme barnets behov, men ikke lykkes. Dette kan give barnet en oplevelse af at være overladt til sig selv. Visse børn vil her internalisere en erfaring af omsorgspersonen som ude af stand til at imødekomme barnets følelsesmæssige behov. Mennesker med disse erfaringer kan få vanskeligt ved at udvise tillid i relationer og vil have tendens til at frygte, at følelsesmæssigt betydningsfulde relationer er skrøbelige og nok vil forsvinde igen.

   • Det skønnes, at der i Danmark er mellem 15 og 20 % af mindre børn, der utrygt-undgående tilknyttede. Disse børn vil i samspillet udvise utydelige tegn på at have behov for omsorg. Dette kan af forældren blive fortolket som et manglende behov for omsorg. Dette er imidlertid forkert og barnet kan ligesom i det utrygge-ambivalente tilfælde konkludere, at omsorgspersonen ikke interesserer sig for dets indre liv og følelsesmæssige behov. Som regel vil dette for de utrygt-undgående føre til færre forsøg fra at få dækket behov fra omgivelserne. Der vil her kunne opstå en udvikling, hvor barnets indre liv og mentale tilstande bliver fremmede for det selv – fordi der firkantet sagt ikke er nogen i omgivelserne, der forsøger at genkende dem. Der er kan være en tendens til at børn med disse opvæksterfaringer vokser op og bliver voksne med et noget uudfoldet forhold til følelser og fornemmelse af egne behov, værdier og intentioner, hvilket kan ses som et udtryk for lavt selvværd.

   • Også erfaringer senere i livet kan være forbundet til udviklingen af lavt selvværd. Det kan fx være relationelle erfaringer i skolen eller på arbejdspladsen så som mobning eller dårlig ledelse. Ligeledes kan traumer fx relateret til seksuelle overgreb, psykisk eller fysisk vold eller store livsomvæltninger, fx alvorlig sygdom, oplevelse af utroskab, samlivsbrud, fyringer osv. også påvirke selvværdet negativet. Endelig er visse psykiske lidelser også tæt forbundne til et lavt selvværd, fx emotionel ustabil personlighedsstruktur borderline-type, ængstelig-evasiv personlighedsstruktur, depression og socialfobi.

   Redskaber og strategier til håndtering af lavt selvværd

   Nordsjællands Psykologhus har omfattende erfaring med håndtering af selvværdsproblematikker. Kognitiv adfærdsterapi er en velegnet terapeutisk tilgang til arbejdet med lavt selvværd, fordi den lægger vægt på håndteringen negativ automatisk tænkning og desuden har fokus på genereringen af nye, korrigerende erfaringer. De erfaringer, der ligger til grund for lavt selvværd vil ofte ligge langt tilbage i personens livshistorie.

   Leveregler og basale antagelser ved lavt selvværd

   Ofte vil der på baggrund af negative erfaringerne være dannet nogle særlige konklusioner hos personen om livet og om, hvorfor de ting, der er sket for personen, har fundet sted på netop denne måde. Disse konklusioner kan have form som implicitte antagelser, som personen bærer med sig og som præger hans eller hendes erfaringsdannelse. Man kan kalde sådanne overbevisninger for basale antagelser eller leveregler. Kognitiv adfærdsterapi har fokus på at udfordre disse grundlæggende overbevisninger gennem en række teknikker, hvor nogle af de hyppigst brugte er bevisførelse, sokratisk dialog, kontinuumsteknikker og lagkagediagrammer.

   Eksponering og adfærdseksperimenter ved lavt selvværd

   Ofte vil leveregler og basale antagelser blive forstærket af leveregels-forenelig adfærd. Af denne grund er det også centralt i kognitiv-adfærdsterapeutisk terapi for lavt selvværd, at personen øver adfærd, der er uforenelig med de antagelser, som det lave selvværd kommer til udtryk i. Dette arbejde kan have form af enten eksponering eller adfærdseksperimenter, som er to teknikker, der er særlige for kognitiv adfærdsterapi.

   Privatlivspræferencer

   Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Det er værd at bemærke, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi kan tilbyde.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.