Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

Depression

Det anslås at ca. 25 % af kvinder og 15 % af mænd på et tidspunkt i deres liv vil komme til at lide af en behandlingskrævende unipolar depression. Dermed er depression som enkeltlidelse den hyppigst forekommende psykiske lidelse i Danmark.

Kontakt os for en samtale

Ønsker du at bestille tid til en samtale om depression hos dig selv eller en, der er tæt på dig? Du kan benytte kontaktformularen herunder.

  Priser

  1100 kr.

  Normal samtale

  konsultation af 50 min.

  Hvad er depression?

  Der findes flere typer af depressioner i ICD-10, som er det diagnosesystem, der aktuelt stadig benyttes i Danmark: Unipolar depression, bipolar depression, melankoliform depression, vinterdepression og fødselsdepression. I sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for behandling af depression anbefales kognitiv adfærdsterapi som behandslingsform til milde og moderate depressioner. For svære depressioner bør kognitiv adfærdsterapeutisk behandling suppleres af fx. psykofarmologisk behandling eller Electro convulsive therapy (ECT), der i daglig tale kaldes elektrochok.

  Kernesymptomer ved depression

  Kernesymptomerne ved depression er nedtrykthed, nedsat lyst/interesse og øget trætbarhed/energimangel. Ligeledes vil der også ofte forekomme nedsat selvtillid/selvfølelse og tendens til selvbebrejdelser og/eller skyldfølelse. Typisk vil man også have tanker om død/selvmord, tænke-/koncentrationsbesvær, agitation/hæmning, søvnforstyrrelser samt appetit- og vægtændringer.

  Sympotomer på depression

  Følelsesmæssige symptomer på depression

  Nedtrykthed. Tristhed. Håbløshedsfornemmelse

  Kognitive symptomer på depression

  Hukommelses- og koncentrationsbesvær. Negative tanker om eget værd og egne færdigheder. Selvbebrejdelse og negative selvvurderinger. Manglende tro på muligheden for forandring

  Kropslige symptomer på depression

  Lavt energiniveau. Øget trætbarhed. Forstyrret søvnmønster

  Adfærdsmæssige symptomer på depression

  Undgåelse og tendens til at isolere sig. Nedsat aktivitetsniveau. Nedsat psykomotorisk tempo

  Hvorfor får man depression?

  Depressioner opstår i et samspil mellem en medfødt evt. genetisk disposition eller sårbarhed og en eller flere ydre belastninger. Disse belastninger kan være mangeartede, men nogle af de faktorer, der forøger risikoen for at blive ramt af depression er smertefulde eller skamfulde livsbegivenheder eller utrygge opvækstsbetingelser. Ligeledes kan en række andre ydre forhold også have betydning for, om man udvikler en depression, fx sociale forhold, arbejde, uddannelse, socialt netværk, økonomi og fysisk sygdom.

  Årsager til depression

  Man regner med, at ca. 50 % af variansen i, hvem der udvikler en depression kan forklares af forskelle i genetiske dispositioner. Det betyder, at arvelige komponenter spiller en betydelig rolle i, hvem der udvikler depression. Samtidig kan to mennesker med samme prædisposition alligevel have forskellig risiko afhængig af personlighedstræk og stressorer, de oplever igennem livet. Omvendt findes der ikke livshændelser, der i sig selv er årsag til depression.  Mange mennesker oplever belastende begivenheder og kriser uden på noget tidspunkt at udvikle en depression.

  • Forskning indikerer, at bestemte konkrete forhold, hændelser og personlighedstræk forøger risikoen for, at man udvikler depression. Mest oplagt kan her nævnes mørke vintre, således som de fx findes i Danmark og andre steder i Skandinavien, fødsler og en i forhold til gennemsnittet høj grad af personlighedstrækket neuroticisme. Neuroticisme kaldes i daglig tale for ængstelighed. For de to første forholds vedkommende, kan der endog beskrives særskilte lidelser, nemlig vinterdepression og fødselsdepression. Det skønnes at 5-10 % af befolkningen rammes af vinterdepressioner, mens 6-14 % af kvinder og 7-10% af mænd rammes af fødselsdepression. Én enkeltstående faktor udgør den klareste risikofaktor for udviklingen af en depressiv episode, nemlig, at man før har haft én. Konkret vil op imod 85% af mennesker, der har oplevet én depressiv episode, opleve mindst én mere. For hver depression, man har haft, stiger risikoen desværre for at udvikle en ny. ligeledes vil prognosen ift. helbredelse også bliver ringere, jo flere depressioner, man har haft.

  Kontakt os for en samtale

  Ønsker du at bestille tid til en samtale om depression hos dig selv eller en, der er tæt på dig? Du kan benytte kontaktformularen her til højre.

   Bedste praksis for behandling af depression

   Sundhedsstyrelsen har publiceret en række kliniske retningslinjer for bedste behandlingspraksis for depression. Fra sundhedsstyrelsen anbefales det, at tilrettelæggelsen af behandlingen bør ske ud fra en konkret vurdering af lidelsens sværhedsgrad (mild – moderat – svær) og under hensyntagen til, om der har været depressive episoder tidligere. Ved milde og moderate depressioner anbefales det, at kognitiv adfærdsterapi indgår som den primære behandlingskomponent, mens moderate til svære depressioner bør behandles med en kombination af kognitiv adfærdsterapi og psykofarmaka evt. suppleret med elektrochok. Langt de fleste psykofarmakologiske præparater til behandling af depression er af typen SSRI, der står for Selective Serotonin Reuptake inhibitors (på dansk selektive serotoningenoptagshæmmere). SSRI kaldes i daglig tale for antidepressiver og er også, misvisende, blevet beskrevet som ”lykkepiller”.

   Virksomme behandlingsformer ved depression

   Forskning tyder på, at virkningsprofilen af medicinen er en anden end effekten af den kognitive adfærdsterapi, således at effekten i det moderate til svære tilfælde bliver større ved at kombinere behandlingsformerne. 50-85% af personer, der kun modtager medicinsk behandling for deres depression vil opleve tilbagefald, mens tallet kun er 20-35% for de personer, der også modtager kognitiv adfærdsterapi. I publikationen fra Sundhedsstyrelsen peges der på, at også interpersonel terapi kan have en effekt for mennesker med tilbagevendende depressioner, og at mindfulnessbaseret terapi kan benyttes som supplerende terapiform til at mindske tilbagefaldsraten for mennesker, der ikke aktivt befinder sig i en depressiv episode.

   Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af depression

   Vores praksis tilbyder evidensbaseret kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling af depression. At behandlingen er evidensbaseret betyder, at de komponenter, som i metastudier er fundet virksomme i depressionsbehandling også er dem, du blive introduceret til, hvis du går i terapi hos Nordsjællands Psykologhus. Kognitiv terapi blev i sin oprindelige form udviklet af Aron T. Beck, der med behandlingsformen skabte en systematisk metode til behandling af klienter med depression. Siden er denne behandling blevet videreudviklet og suppleret efterhånden som nye komponenter er fundet virksomme i håndteringen af lidelsen.

   • Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af depression tager udgangspunkt i et gensidigt afhængighedsforhold mellem 4 centrale komponenter, som alle antages at være centrale i vedligeholdelsen af lidelsen: Tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. I terapien adresseres primært tanker og adfærd, der imidlertid på grund af gensidige afhængighedsforhold vil påvirke kropsfornemmesler og følelsesliv. Depression er pr. definition en tilstand, hvor oplevelsen af meningsfuldhed og lyst til livet er påvirket og hvor humøret gennemgående tenderer mod det negative.

   • Dét at blive sig mekanismer og indre logikker ved depressionen bevidst indtager en central rolle i behandlingen og kan samlet betegnes som psykoedukation, dvs. undervisning i de karakteristiske handle- og tænkemønstre, der knytter sig til lidelsen. Studier viser, at psykoedukation øger effekten af andre terapeutiske interventioner ved kognitiv adfærdsterapi og bør derfor altid indgå i behandlingen.

   • Tænkningen vil under depression typisk være præget af negativ tænkning om én selv (eget værd, færdigheder etc.), negative tanker om andres opfattelser af én samt endelig negative forestillinger om fremtiden (fx. udtrykt som, at den måde, jeg har det på lige nu vil vare ved, og at jeg aldrig igen vil få det bedre). Under ét kaldes disse negative kognitioner for den depressive triade. I tilknytning hertil ses ofte også andre negative forestillinger og antagelser, der indenforkognitiv terapi kan beskrives som såkaldte attributionsfejl, forvrængninger og tankefælder.Du vil hos Nordsjællands psykologhus blive præsenteret for en række værktøjer og teknikker,der specifikt er udviklet til at håndtere disse karakteristiske elementer i depressiv tænkning.

   • Ofte vil den nedsatte fornemmelse af lyst og mening, kombineret med øget trætbarhed indebære, at mennesker med depression kan have tendens til at isolere sig, til at stoppe bekendtskaber og til at afbryde aktiviteter og beskæftigelser, som de tidligere har fundet meningsfulde. Dette er på den ene side forståeligt set i lyset af den nedsatte fornemmelse af lyst og meningsfuldhed og den forøgede trætbarhed, som begge er kernesymptomer. Samtidig er denne adfærd problematisk, fordi den risikerer at vedligeholde depression ved at fastholde personen i erfaringer, der bekræfter fraværet af meningsfuldhed ved livet. Dette sker fordi vores tanker og følelsesliv i føj grad formes og påvirkes af vores levede erfaringer. Begrænser vi således de mennesker, vi omgås og de aktiviteter, vi beskæftiger os med, vil der opstå et fravær af nye erfaringer, der evt. havde kunnet korrigere den oplevede tomhed, som lidelsen er så præget af. Disse adfærdsmønstre og deres konsekvenser kan formuleres som en række onde spiraler, der fastholder personen i depressiv tænkning.

   • Pga. negative spiraler af tænkning, adfærd og erfaringer indtager aktivitetsigangsættelse og dagbøger over aktiviteter og gøremål også en central rolle i kognitiv adfærdsterapi for depression. Dette er pr. definition udfordrende for den depressive klient fordi dét at have lyst til aktiviteter og at ses med mennesker som regel er en forudsætning for at engagere sig, men i behandlingen er mål, som søges genetableret.

   Privatlivspræferencer
   Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Det er værd at bemærke, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi kan tilbyde.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.